Hỡi người bạn cũ tri âm,
Đôi ta thương trộm nhớ thầm đã lâu.
- Đôi ta thương trộm nhớ thầm,
Đừng cho người khác biết tri âm người cười.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001