Hỡi người đi ở bên bờ,
Phen này ắt hẳn ông Tơ xe vào.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004