Hỡi nàng mặt đỏ hồng hồng,
Cổ cao, rộng miệng, lộn chồng theo trai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001