- Hỡi chàng đọc sách Hán Vương,
Ai câu sông Vị, ai cày Lạch Sơn?
- Anh đây học sách Hán Vương,
Tín câu sông Vị, Thuấn cày Lịch Sơn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001