Hỡi cô yếm trắng loà loà,
Yếm nhiễu, yếm vóc hay là trúc bâu.
Hay là lụa bạch bên Tàu,
Người cắt cũng khéo, người khâu cũng tài.
Một đàng anh thêu nên nhạn,
Hai đàng anh mạng nên hoa.
Yếm em anh để trong nhà,
Khen thay thầy mẹ mở khoá đem ra cho nàng.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975