Hỡi cô yếm trắng kia là,
Lại đây anh gửi lược ngà cùng gương.
Gửi cho đi nhớ về thương,
Gửi cho đến chốn buồng hương lạnh lùng.
Gửi trằm anh lại gửi huê,
Gửi khăn, gửi áo đi về tới nơi.
Khăn xinh khăn đựng mồ hôi,
Túi xinh túi đựng có đôi miếng trầu.
Lược xinh, lược chải trên đầu,
Gương xinh, gương tỏ làu làu mọi nơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001