Hỡi cô yếm thắm bùa đeo,
Chồng cô, cô bỏ cô theo chồng người.


Khảo dị:
Hỡi cô mặc yếm cổ chèo,
Chồng cô, cô bỏ cô theo chồng người.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001