Hỡi cô yếm đỏ lòm lòm,
Lại đây tôi gả thằng còm cho cô.
Thằng còm vừa ốm, vừa ho,
Thằng còm chết mất, cô lo một mình.


Khảo dị:
Cô kia yếm đỏ lòm lòm,
Lại đây tôi gả thằng còm cho cô.
Thằng còm đít bé đầu to,
Cô mà lấy nó nó cho ba tiền
.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001