Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Cầu Giấy với anh thì về.
Làng Giấy có lịch có lề,
Có sông tắm mát, có nghề seo, can...
Tay can lòng những nhủ lòng,
Ở đây ấm áp lạnh lùng thương ai.
Đường trần nay ngược mai xuôi,
Gió hôm sương sớm ngậm ngùi một thân.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002