Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Kẻ Vẽ với anh thì về.
Kẻ Vẽ có thói có lề,
Kẻ Vẽ lại có nhiều nghề đâu hơn.


Vẽ là tên nôm làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đây là đất văn học, nhiều người làm quan, buôn bán giỏi, đan giang.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002