Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Vạn Phúc với anh thì về.
Vạn Phúc có cội bồ đề,
Có sông uốn khúc có nghề quay tơ.


Vạn Phúc nay thuộc thị xã Hà Đông, Hà Nội, xưa kia có nghề dệt lụa, dệt gấm vóc.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001