Hỡi cô thắt lưng bao xanh,
Có về Vĩnh Đặng với anh thì về.
Vĩnh Đặng có gốc bồ đề,
Có ao thả cá có nghề khâu ren.


Khảo dị:
Hỡi cô thắt bao xanh,
Có về Vĩnh Đặng với anh thì về.
Vĩnh Đặng có gốc bồ đề,
sông uốn khúc có nghề quay tơ.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001