Hỡi cô thắt dải lưng xanh,
Ngày ngày thấp thoáng trong mành trông ai?
Trước đường xe ngựa bời bời,
Bụi đường mù mịt ai người mắt xanh!


Khảo dị:
Hỡi cô thắt dải lưng xanh,
Ngày ngày thấp thoáng bên nhành trông ai?
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)