Hỡi cô tắm mát ao anh,
Cô tắm thì hãy ngồi nhanh lên cầu.
Cô mà có muốn tắm lâu,
Mau bước lên cầu cho cá anh bơi.
Cá anh lượn ngược lượn xuôi,
Nào mè, nào chép, nào trôi, nào chầy.
Cô đừng có lội xuống đây,
E gặp đàn cá ao này rỉa chân!


Bài ca dao này viết về việc tăng gia sản xuất thời kỳ chống Mỹ ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, nơi có vùng cá Yên Duyên, Thịnh Liệt nổi tiếng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002