Hỡi cô mặc yếm hoa hiên,
Có muốn lấy chồng thì xuống tàu Tây.
Có xuống thì xuống hôm nay,
Kẻo mai tàu chạy một ngày một xa.
Có lấy thì lấy quan ba,
Chớ lấy lính tập mà ra Hải Phòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001