Hỡi cô mà thắt lưng xanh,
Có về Đồng Ích với anh thì về.
Đồng Ích lắm việc nhiều nghề,
Một nghề cào hến, hai nghề buôn phi.


Đồng Ích thuộc xã Hoằng Anh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001