- Hỡi cô lái ơi, cô đứng bên hàng,
Sao cô chẳng đánh chiếc đò sang bên này?
- Thuyền tôi chở mía, chở đay,
Có không đâu mà chở khách nay qua đường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001