Hỡi cô làm đỏm làm ve,
Lấy chồng thợ cối nó đè cả đêm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001