Hỡi cô hát ống tối qua,
Hôm nay hát ống cho ta hát cùng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001