Hỡi cô con gái bên bờ,
Qua cầu anh dắt bây giờ quên anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001