Hỡi cô đi đường cái quan,
Lại đây anh thở anh than vài nhời.
Cô nay đã ở trên đời,
Cô còn chờ đợi lấy người tài hoa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001