Hỡi cô đang gặt dưới đồng,
Phen này anh quyết làm chồng cô đây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001