Hỡi cô đứng bên kia sông,
Má đỏ hồng hồng lấm tấm rỗ hoa.
Cô kia mà về tay ta,
Trồng đậu đậu tốt, trồng cà cà sai.
Cô kia mà về tay ai,
Trồng đậu đậu xấu, trồng khoai khoai vò.
Trồng bông bông chẳng mọc cho,
Gieo ba đấu mạ thì bò ăn quanh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001