Hỡi anh nón chóp quai dầu,
Tay cầm cái quạt đi đâu bây giờ?
Cái quạt mười tám cái xương,
Trên thì bít giấy dưới buông chữ màu.
Lúc nắng chàng che trên đầu,
Lúc nực chàng quạt, đi đâu chàng cầm.
Ra đường gặp bạn tri âm,
Lấy quạt che miệng cười thầm đôi ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001