Hỡi anh đi ở trên bờ,
Khoan khoan đứng lại đợi chờ ta chăng.
Có phải nhân ngãi ta chăng,
Ta hỏi thời nói, ta rằng thời thưa.
Có phải nhân ngãi ta xưa,
Thời buông tóc xuống cho vừa ngang lưng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001