Hỡi anh đi đường cái quan,
Xin anh đứng lại em than vài lời:
Đi đâu vội mấy, anh ơi!
Cái quần, cái áo như người nhà ta.
Cái ô em để trong nhà,
Khen ai mở khoá đưa ra cho chàng.


Khảo dị:
Hỡi anh đi ô thâm,
Ô nhiễu, ô vóc, hay lầm ô em?
Ô em
, em để trong nhà,
Khen ai mở khoá đưa ra cho chàng?
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975