Hỡi anh đi đường cái quan,
Em xem khăn gói, anh mang những gì?
Hay là giận vợ ra đi,
Anh cứ thú thật, em thì mang cho.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001