Hỡi anh đi đường cái quan,
Lại đây em thở em than vài lời:
“Anh là quân tử ở đời,
Thì anh đừng tưởng những lời nguyệt hoa.”


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006