Hỡi ai có nhớ chăng ai?
Hay là mượn chén dông dài nên yêu.
Yêu nhau căn dặn đủ điều,
Càng say về nết, càng yêu về tình.
Một yêu thuốc cuộn hoa chanh,
Hai yêu tóc vấn ra vành ống tơ.
Ba yêu biết uống trà ô,
Bốn yêu chén rượu đầy hồ mười phân.
Năm yêu con mắt long lanh,
Sáu yêu má phấn như tranh mới đề.
Bảy yêu áo lượt phẳng phê,
Tám yêu gối đệm, gối kề mười phân.
Chín yêu người lịch sự sánh kẻ thanh tân,
Mười yêu đứng xa người nhớ, đứng gần vẫn tươi.
Ai chả là người...


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001