Hỡi ai đi trước kia ơi,
Có lò đúc trẻ cho tôi mượn cùng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001