Hỡi ai đi ngược về xuôi,
Lại đây tôi kể đầu đuôi số mình.
Số tôi quyết chí tu hành,
Từ ngày bác mẹ bẩm sinh lọt lòng.
Ăn chay nằm mộng long đong,
Chín chùa tôi chả bỏ không chùa nào.
Biết rằng duyên số làm sao,
Bao nhiêu gái đẹp thì vào tay tôi.
Chín chùa tu thế cả mười,
“Đúc chuông tô tượng” xong rồi lại đi.
Tôi nay tính khí cũng kỳ,
Tuần rằm, mồng một tôi thì bỏ quên.
Đêm nằm tưởng gái nằm bên...


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006