Hỡi ơi chú tiểu trên chùa,
Chú tu sao chú bỏ bùa cho tôi.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006