Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng rỡ,
Để dành chờ thuở làm nhẫn đeo tay.
Dẫu ai năn nỉ hỏi nài,
Anh đợi người biết đạo, của này anh sẽ trao.


Khảo dị:
Hột thuỷ tinh đây nhìn sáng ,
Để dành chờ thuở làm nhẫn đeo tay.
Dầu ai năn nỉ hỏi vay,
Anh đợi người biết đạo, của này anh sẽ trao.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001