Hột châu rớt xuống đĩa nghiên,
Vui cùng chúng bạn sầu riêng một mình.


Khảo dị:
Hột châu rơi xuống đĩa nghiên,
Vui cười với năm sau chúng bạn, sầu riêng một mình.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001