Hội này anh bắc em đông,
Cửa sài sớm mở tối không ai gài.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001