Hội Gióng mồng tám tháng tư,
Ai không xem hội cũng hư đời người.


Khảo dị:
Tục truyền mồng tám tháng tư,
Không xem hội Gióng cũng hư một đời.
Ai ơi mồng chín tháng tư,
Không đi hội Gióng cũng hư mất đời.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002