Hộ hôn điền thổ
Vạn cổ chi thù

bậu ơi
Vui sướng chi bậu hòng hớn hở
Cơ hội này ngàn thuở không nguôi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001