Hồng nhan như bát nước chè,
Đẹp thì có đẹp nhưng què một chân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001