Hồng nhan ai kém ai đâu,
Kẻ xe chỉ thắm, người xâu hạt vàng.


Khảo dị:
Hồng nhan chẳng kém ai đâu,
Kẻ xe chỉ thắm, người xâu hạt vàng.
So ra ai kém ai đâu,
Kẻ xe chỉ thắm người xâu hột vàng.
Hồng nhan nào kém ai đâu,
Kẻ xe chỉ thắm, người xe hạt vàng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001