Hồng nhan đó chín đây mười,
Chân đi đáng nén nụ cười đáng trăm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001