Hồng Sơn cao ngất mấy trùng,
Lam Giang sâu mấy trượng thì lòng mấy nhiêu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001