Hồng Hà nước đỏ như son,
Chết đi thì chớ, sống còn lấy anh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)