Hồn rằng hồn thác ban ngày,
Thương cha nhớ mẹ hồn rày thác đêm.
Hồn rằng hồn thác ban đêm,
Thèm cơm thèm cháo hồn đâm thác ngày.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969