Hồi vui, chút chút, thoa thoa,
Hồi buồn ngó mặt, chửi cha cho thoả lòng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001