Hồi nhỏ tôi ở với cô,
Cô đánh, cô đuổi, cô xô xuống bàu.
Tôi về bắt ốc hái rau,
Mua bông kéo vải làm giàu hơn cô.
Nhà tôi có cặp gà ô,
Đêm khuya nó gáy cho cô biết chừng.
Nhà tôi có cặp gà rừng,
Đêm khuya nó gáy cô đừng ngủ quên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001