Hồi nào một gối kề lưng,
Bây giờ khác thể người dưng sao đành.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001