Hồi nào lấy em, anh nói với em,
Một rằng thương hai rằng thương.
Đến nay anh ở ra dạ điếm đàng,
Trời cao có mắt, anh có trốn lên ngàn chẳng yên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004