Hồi nào bạn bảo ta gần,
Cho nên chữ bách niên giai lão, chữ ái ân đừng lìa.
Bây giờ bạn lại phân chia,
Làm cho canh sớm, buồng khuya một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001