Hồi nào anh đứng ngoài rào anh nói,
Rằng anh không ham nhà ngói, dầu nghèo đói cũng đành.
Ngày nay duyên nợ chẳng thành,
Nghe chi những kẻ dỗ dành, bỏ em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001