Hồi khi mô thuốc vấn liền tay,
Nói chơi với bạn mà đến nay bạn lấy chồng.
Rượu không men, mấy thuở rượu nồng,
Bề mô bạn cũng trọng, nghĩa bên chồng bạn hơn.
Mấy lời thệ hải minh sơn,
Cuối cùng rồi cũng chẳng chi hơn bạc tiền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001